Начало
Актуална информация
Органи
Вписани адвокати
За членове
За контакти
Интернет връзки
English
Покана за годишно редовно отчетно събрание на МАК
<< Начало | Актуална информация |


Указания от НБПП

2025-10-20 | НБПП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
ул. "Развигор" № 1 ,1421 София, тел: 8193200; факс: 8654812
Изх. №
Дата: 2017 г.
18 10. 2017 ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка със зачестилите сигнали, от органите, предоставящи правна помощ, както и от потребителите на правна помощ, за недобросъвестно извършена правна помощ от служебните защитници, на основание чл. 8, т.1 от Закона за правната помощ. Националното бюро за правна помощ, дава следните указания на адвокатските съвети по прилагането на чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ:
За подобряване на дейността по предоставяне на правна помощ, определянето на подходящ адвокат по конкретно дело е гаранция за защитата на правата и интересите на лицата, получили правна помощ, в максимална степен.
При изпълнението на това задължение адвокатските съвети следва да се съобразяват с квалификацията на адвоката по конкретния вид дело, професионалния му опит, фактическата и правна сложност на случая, други назначения по реда на Закона за правната помощ и степента на ангажираност на адвоката.
При определянето на адвокат първостепенен и най-важен критерий, който адвокатските съвети следва да съобразяват е квалификацията на адвокат по конкретния вид дело. Поради това на заседание на Националното бюро за правна помощ, състояло се на 28.09.2017 година, бе взето решение да се актуализира образеца на заявление за вписване в Националния регистър за правна помощ, като в него кандидатстващите за вписване в регистъра адвокати следва да отбележат конкретните сфери на правото, по видове дела, в които имат квалификация, професионален опит и/или притежават сертификат/удостоверение за преминали обучение и предпочитат да бъдат определяни.
Освен това НБПП утвърди образец на заявление за вписаните вече в НРПП адвокати, които също е необходимо да попълнят, като посочат конкретните сфери на правото по видове дела по които предпочитат да бъдат определяни, тъй като имат нужната квалификация, опит и/или са преминали обучение. Вписаните в регистъра адвокати подават актуализираните заявления до съответния адвокатски съвет. След тяхното събиране всеки адвокатски съвет е длъжен да изготви поименни списъци на адвокати по видове дела и конкретни правни сфери. Списъците трябва да бъдат изготвени и предоставени за сведение на Националното бюро за правна помощ в разумни срокове..
Поименните списъци на адвокати, с опит и квалификация в конкретна правна сфера, ще улесни работата на адвокатските съвети при определянето на подходящ адвокат и ще се избегнат жалби от потребителите и сигнали от органите, предоставящи правна помощ, за недобросъвестно изпълнение, за отказ от предоставяне на правна помощ, поради това че адвокатът не притежава необходимите знания и опит, както и многократните замени на адвокати по конкретни случаи. Приложения : Актуализиран образец на заявление за вписване в НРПП. Нов образец на заявление за вписаните в НРПП.
ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА-МАР
Председател на НБПП

образец 1
ДО
НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
ЧРЕЗ АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ
гр.
/попълва се задължително/
ЗАЯВЛЕНИЕ

от

/попълва се задължително/

рег, № в Националния регистър за правна помощ (НРГШ)
/полето ,,рсг. №" е задължително при ппнепяие след заличаване «а адвоката от НРПП, като се посочвп номера коНто адвоката е заемал преди заличаването ен/
л.к, № ., изд. на от_
/попълва се задължително/
ЕГН __Булста.т
/попълва се задължително/
постоянен адрес:
/попълва се задължително/
вписан, като адвокат /младши адвокат/ в адвокатска колегия гр.
юридически стаж
/попълва се задължително/
ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля на основание чл.ЗЗ, ал.1 от ЗПП да бъда вписан/а/ в Националния регистър за правна помощ както следва:
Правна помощ по чл. 21 от ЗПП за консултация, подготовка на документи за образуване на дело, процесуално представителство и полицейско задържане по Закона за МВР и Закона за митниците в следните области на правото:

гражданско
наказателно

административно

/ненужното се зачертава/
Моля, попълнете списъка според сферите на правото, по които имате професионален опит и квалификация и предпочитате да бъдете определян за служебен защитник

граждански дела конкретни сфери:
(примери: семейно; вещно; облигационно; наследствено; трудово право; застрахователно; банково; - други
наказателни дела конкретни сфери:
административни дела конкретни сфери:
(примери
митническо;
-данъчно;
-бежанско ;
-ЗКИР;
-ЗУТ;
други

/попълва се задължително/
Служебен адрес:
Телефон :
/попълва се задължително/
е-таП

IВАN

/попълва се задължително/В1С

/попълва се задължително/Банка

/попълва се задължително/

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1.От момента на вписването ми, като адвокат на г.
/попълва се задължително/
А) не ми е налагано дисциплинарно наказание;
Б) наложеното ми дисциплинарно наказание е изтекло. /вярното се огражда/
2.Към настоящия момент не ми е повдигнато обвинение за
престъпление от общ характер.
Гр.
/попълва се задължително/
Дата С уважение:
/попълва се задължително/ /подписва се задължително/
*При некоректно и нечетливо попълване на полетата, заявлението няма да бъде разглеждано до отстраняване на нередовностите.


ДО
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
гр.
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
/попълва се задължително/
Вписан в Националния регистър за правна помощ под

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля, при определянето ми за служебен защитник за консултация, подготовка на документи за образуване на дело и процесуално представителство, да се съобразите с предпочитаните от мен и посочени по-долу видове дела и конкретни правни сфери, за които имам нужната квалификация, професионален опит и/или сертификат/удостоверение за преминало обучение.

граждански дела конкретни сфери:
(примери:
семейно;
вещно;
облигационно;
наследствено;
трудово право
застрахователно
банково
други
наказателни дела конкретни сфери:

административни дела конкретни сфери:
(примери:

(примери
митническо; данъчно; бежанско;
- ЗКИР;
- ЗУТ)

/моля, попълнете списъка според сферите на правото, по които имате професионален опит
и квалнфнкацня и предпочитате Аaда бъдете определян за служебен защитник/
Служебен адрес:
/попълва се задължително/
/попълва се задължително/
Телефон :
е-та 11

IВАN

/попълва се задължително/В1С

/попълва се задължително/Банка

/попълва се задължително/Гр. .
Дата

С уважение:

/подписва се задължително/ 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Монтана | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz